Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:12-20

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:12-20

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 12:12-20

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong hoàn cảnh không được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, bạn nhớ sinh hoạt nào nhất tại nhà thờ? Tại sao? Trong tương lai bạn thích tiếp tục ở nhà một mình và nhóm trực tuyến, hay đến nhà thờ thờ phượng Chúa và thông công với những người khác?  Xin giải thích?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô mô tả cấu trúc của thân thể bao gồm nhiều điều gì (12:12b)?  Những điều đó thuộc về điều gì (12:12a)?  Sứ đồ Phao-lô so sánh thân thể với ai (12:12c)?  Theo bạn, tất cả các bộ phận trong thân thể con người có gì chung với nhau?  Theo Sứ đồ Phao-lô, tất cả những người trong Chúa có gì chung với nhau (12:13)?   
 2. Từ lời giải thích trong câu 12:13, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì trong câu 12:14?  Nếu chỉ vì sự khác biệt với tay, chân tự lìa khỏi thân, điều gì sẽ xảy ra cho chân (12:15)? Nếu chỉ vì sự khác biệt với mắt, tai tự lìa khỏi mắt, điều gì sẽ xảy đến với tai (12:16)? Lập luận của chân và tai có gì giống nhau (12:15-16)?  Tại sao lập luận đó bất hợp lý và nguy hiểm?  Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì trong câu 12:17? 
 3. Ai là người đã sắp đặt những cấu trúc trong thân thể (12:18)?  Tại sao Ngài làm như vậy và với mục đích gì?  Nếu thân chỉ chọn sống với một chi thể, thì điều gì sẽ xảy ra với thân (12:19)?  Câu mở đầu (12:12) và câu kết thúc (12:20) trong khúc Kinh Thánh có gì giống nhau?  Sự giống nhau đó nhắc nhở người đọc điều gì?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Hội Thánh của bạn có những thành phần khác nhau như đã được mô tả trong câu 12:13 hay không? Những sinh hoạt trong Hội Thánh của bạn nhấn mạnh đến yếu tố giống nhau, khác nhau, hay cả hai?  Có những điều tích cực hay tiêu cực nào trong việc nhấn mạnh đó?
 2. Theo bạn, lý do nào khiến một số người muốn tách ra khỏi Hội Thánh? Khi muốn tách ra, họ nhấn mạnh đến điều gì?  Khi hai người muốn ly dị, họ thường nhấn mạnh điều gì? Nếu muốn giữ gia đình lại với nhau, họ cần chú trọng đến những điều gì? Điều cần thiết trong mối quan hệ trong gia đình cũng như trong Hội Thánh là gì (12:13)?
 3. Theo bạn Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì trong khúc Kinh Thánh này:
  a. Tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong Hội Thánh
  b. Sự cần thiết phải có những thành phần và chức năng khác nhau trong Hội Thánh.
  c. Cảnh cáo việc Hội Thánh chỉ chú tâm đến một vài thành phần ưu đãi mà xem thường những thành phần khác.
  d. Cảnh cáo những người có tư tưởng muốn ly khai khỏi Hội Thánh.
  e. Khuyến khích cá nhân hiểu vị trí và vai trò của mình trong Hội Thánh, và thực hiện trách nhiệm của riêng mình để góp phần vào mục đích chung của Hội Thánh.
  f. Đức Thánh Linh là sự sống là huyết mạch đang kết nối mọi người tin Chúa với nhau.
 1.  

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top