Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 12:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 12:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích có những khả năng nào? Có được những khả năng đó, bạn sẽ làm gì? Những công việc mà bạn thực hiện sẽ đem ích lợi cho ai? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vấn đề kế tiếp Sứ đồ Phao-lô đề cập đến là gì (12:1)? Tại sao người tin Chúa nên hiểu rõ vấn đề này? Trước khi tin Chúa, người chưa tin Chúa chịu ảnh hưởng của ai (12:2)? Ngược lại, Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Thánh Linh sẽ làm gì trên những người đã tin Chúa (12:3)? Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi nhấn mạnh đến hình ảnh “Đức Chúa Jesus là Chúa” trong một người hay một cộng đồng có Đức Thánh Linh?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết trong Hội Thánh có những gì khác nhau (12:4-6)? Trong Hội Thánh có những gì giống nhau (12:4-6)? Lý do có sự khác biệt là gì (12:7)? Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang hành động như thế nào với những khác biệt trong Hội Thánh (12:4-7)?
  3. Có bao nhiêu ân tứ được nhắc đến trong các câu (12:4-10)? Tất cả những ân tứ đó đến từ đâu (12:4-10)?  Theo quyết định của ai (12:11)?  Bạn nghĩ gì nếu có một người nào đó tha thiết cầu xin cho được một ân tứ nào đó?  Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những lý do Đức Thánh Linh ban ân tứ cho một người là để làm gì (12:7)?   
  4. Có bao nhiêu lần chữ “một” được nhắc đến trong các câu (12:4-11). Sứ đồ Phao-lô lập lại chữ này rất nhiều lần với mục đích gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn băn khoăn là bạn có Đức Thánh Linh hay không? Có bao giờ bạn xưng nhận Đức Chúa Jesus là Chúa hay không? Câu Kinh Thánh (12:3) nhắc bạn điều gì?
  2. Xin phân tích sự khác biệt giữa khả năng của một người và ân tứ của Đức Thánh Linh? Làm thế nào để nhận ra sự khác biệt đó?
  3. Trong những ân tứ của Thánh Linh được liệt kê trong khúc Kinh Thánh này, bạn có những ân tứ nào? Nếu có, bạn đã dùng những ân tứ đó như thế nào và kết quả ra sao? Nếu không, theo bạn tại sao ban không có hoặc chưa có?

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top