Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:8-18

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 9:8-18

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 9:8-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn làm một công việc gì lâu dài mà không nhận lương hay không?  Nếu có, bạn đã làm việc đó với thái độ vui lòng hay bất mãn? Động lực nào hay trách nhiệm nào khiến bạn làm như vậy? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Quan điểm của Sứ đồ Phao-lô về việc người hầu việc Chúa xứng đáng được hưởng quyền lợi có phải chỉ dựa trên quan niệm phổ thông của loài người hay không (9:8)?  Luật pháp Môi-se trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy gì về điều này (9:9a)?  Câu Kinh Thánh đó bày tỏ điều gì về sự quan tâm của Đức Chúa Trời (9:9b)? 
  2. Hình ảnh con bò đạp lúa trong câu 9:9 và người cày ruộng trong câu 9:10 biểu tượng cho ai? Điều gì đã khích lệ các nông dân làm việc cần cù?  Họ kỳ vọng nơi điều gì (9:10b)? Người hầu việc Chúa đã gieo gì vào đời sống của người tin Chúa (9:11a)?  Họ có thể thu hoạch điều gì từ người tin Chúa (9:11b)?  Điều đó có phải là quá đáng hay không (9:12a)? Tại sao có một số người hầu việc Chúa đã không dùng đặc quyền này (9:12b)?  Mối ưu tư của họ là gì (9:12c; 8:23)?
  3. Luật pháp Môi-se dạy gì về quyền lợi của những người phục vụ tại đền thờ (9:13; Lê-vi Ký 7:28-38; Dân Số Ký 18:8-21)?  Chúa dạy gì về quyền lợi của người truyền giảng Tin Lành (9:14; Ma-thi-ơ 10:8-10; Lu-ca 9:1-6)?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng đặc quyền đó như thế nào (9:15a)?  Tại sao (9:15b)?
  4. Sứ đồ Phao-lô nghĩ gì về trách nhiệm rao giảng Tin Lành (9:16-17)?  Tại sao người hầu việc Chúa không có lý do để khoe khoang về việc truyền giảng Tin Lành (9:16a)?  Vì sao người hầu việc Chúa sẽ bị khốn khó nếu không rao giảng Tin Lành (9:16b)? Sự khác biệt giữa thái độ vui lòng và không vui lòng khi rao giảng Tin Lành là gì (9:17)?  Đối với Sứ đồ Phao-lô, điều gì là phần thưởng cho chức vụ rao giảng Tin Lành của ông (9:18)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn đã nhận được gì từ nơi những người đã hướng dẫn bạn trong cuộc đời theo Chúa? Bạn đã chia sẻ những kết quả nào trong cuộc sống của bạn cho những người đó?
  2. Các tín hữu trong Hội Thánh của bạn đối đãi với người hầu việc Chúa trong Hội Thánh của bạn như thế nào?  Người hầu việc Chúa trong Hội Thánh của bạn có nhận chu cấp xứng đáng với những điều người đó làm vì Chúa và Hội Thánh hay không?
  3. Bạn có biết người nào phải tự túc để hầu việc Chúa hay không?  Hoàn cảnh nào khiến họ phải làm như vậy?  Bạn có thể làm gì để hổ trợ người đó trong chức vụ của mình?
  4. Tại những Hội Thánh nhỏ, hoặc Hội Thánh mới thành lập, các tín hữu không thể lo đủ cho người hầu việc Chúa tại đó.  Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giúp những nơi đó?  

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top