Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:7-13

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:7-13

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 8:7-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thấy một em bé bắt chước một hành động của người lớn hay không?  Em bé đó đã làm gì? Em bé đã bắt chước điều tốt hay xấu?  Kết quả ra sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Theo Sứ đồ Phao-lô, một số người cảm thấy như thế nào khi ăn đồ cúng (8:7)?  Cũng theo Sứ đồ Phao-lô, thức ăn ảnh hưởng như thế nào trên mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa (8:8)?  Tuy nhiên, việc chúng ta ăn uống có thể ảnh hưởng đến ai (8:9)?
  2. Theo bạn, người yếu đuối mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong phần Kinh Thánh này là những người nào? Xin cho biết 6 điều mà một người yếu đuối bị ảnh hưởng khi thấy một tín hữu hiểu biết ăn đồ cúng tế thần tượng (8:7, 8:9-13)? Hệ quả của việc một tín hữu hiểu biết ăn đồ cúng tế thần tượng là gì (8:11a)?  Tại sao hành động đó là nghiêm trọng (8:11b)? 
  3. Tại sao việc một người hiểu biết làm gương xấu cho một người ít hiểu biết là một hành động phạm tội (8:12a)?  Phạm tội với ai (8:12a-b)?  Từ hệ quả nghiêm trọng đó, điều một người hiểu biết nên làm trong trường hợp này là gì (8:13)? Theo bạn, ngoài lĩnh vực ăn đồ cúng, nguyên tắc này còn có thể áp dụng trên những lĩnh vực nào nữa (10:31-33)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, bạn thuộc nhóm người nào: nhóm người hiểu biết hay nhóm người yếu đuối?  Tại sao?   
  2. Nếu bạn thuộc nhóm người hiểu biết, theo bạn việc ăn đồ cúng đem lại bao nhiêu lợi ích? Khúc Kinh Thánh này cho biết việc ăn đồ cúng đem đến bao nhiêu tai hại (8:7, 8:9-13)?  Khi cân nhắc tất cả những lợi ích và tai hại, người thật sự hiểu biết đúng ra nên làm gì?
  3. Nếu bạn là người thuộc nhóm yếu đuối, bạn cảm thấy thế nào khi những người hiểu biết trong Hội Thánh đã làm những điều mà lẽ ra họ không nên làm?  Sau đó, bạn có bắt chước làm theo y như vậy, hay bạn bâng khuâng suy nghĩ về điều đó? Quyết định của bạn đã đem lại điều tốt hay xấu cho bạn? Tại sao?
  4. Đức Chúa Jesus dạy nên làm gì với những người  gây cho trẻ em phạm tội? Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh điều gì khi nói rằng kẻ gây cho trẻ em phạm tội không phải chỉ bị ném xuống biển mà còn cần phải cột thêm một cối đá vào cổ người đó trước khi ném người đó xuống biển nữa (Lu-ca 17:2)? Có rất nhiều trẻ em – trong thể chất và trong đức tin – đang quan sát bạn và tôi.  Làm thế nào để chúng ta không nằm trong số những người có thể bị cột cối đá và bị ném xuống biển?    

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top