Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 8:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 8:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có kiêng cữ một thức ăn nào hay không? Nếu có, ai là người đã khuyên bạn làm như vậy?  Nếu không, điều gì khiến bạn nghĩ rằng mình có thể ăn mọi thứ?  Có bao giờ bạn nghĩ rằng thói quen ăn uống của mình ảnh hưởng đến người khác hay không?       

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vấn đề được đề cập trong đoạn Kinh Thánh này là gì (8:1a)? Sứ đồ Phao-lô ghi nhận rằng nếp sống của người tin Chúa cần đặt trên sự hiểu biết, tuy nhiên ông lưu ý các tín hữu điều gì (8:1b)? Yếu tố nào đem đến sự xây dựng trong Hội Thánh (8:1c)?
  2. Một số người tin Chúa ỷ lại vào sự hiểu biết của mình, nhưng Sứ đồ Phao-lô lưu ý họ điều gì (8:2)? Ngược lại, một người yêu mến Chúa sẽ cư xử như thế nào (Giăng 14:23; 13:34-35; I Giăng 5:3; 4:19-21)? Người đó sẽ nhận được gì từ nơi Chúa (8:3)?
  3. Những người chưa tin Chúa nghĩ gì về thần tượng (8:5)? Còn người tin Chúa nghĩ gì về thần tượng (8:4a) và về Đức Chúa Trời (8:4b)? Xin cho biết ba điều mà người tin Chúa xưng nhận về Đức Chúa Trời trong câu (8:6a)?  Lý do chúng ta tồn tại trên đời này là gì (8:6b)?     
  4. Xin cho biết hai điều mà người tin Chúa xưng nhận về Đức Chúa Jesus trong câu (8:6c)? Đức Chúa Jesus liên hệ gì với chúng ta (8:6d)?        

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn biết gì về Chúa, về niềm tin của người tin Chúa?  Những kiến thức đó ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống thường ngày của bạn?  Những kiến thức đó ảnh hưởng như thế nào đến những người chung quanh bạn và những trong Hội Thánh của bạn?   
  2. Theo bạn, tại sao người tin Chúa cần hiểu biết nhiều về niềm tin của mình? Tình thương giữ vị trí nào trong cuộc sống của bạn?  Nếu phải bạn phải quyết định một vấn đề mà bạn đang băn khoăn nên làm theo tình thương hay theo lý trí, bạn sẽ quyết định theo chiều hướng nào?  Tại sao?  Khi nào thì bạn chọn theo tình thương, và khi nào thì bạn chọn theo lý trí?
  3. Theo bạn, việc bạn hiểu biết Chúa bao nhiêu (8:6) hay việc Chúa biết bạn thế nào (8:3), điều nào là quan trọng hơn?  Tại sao?
  4. Câu Kinh Thánh (8:6) nhắc chúng ta rằng chúng ta tồn tại hiện nay là nhờ Đức Chúa Jesus và sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là vì Đức Chúa Trời.  Sự hiểu biết đó ảnh hưởng như thế nào trong mục đích sống của bạn?   

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top