Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:25-40

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 7:25-40

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 7:25-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn đang sống độc thân hay đã lập gia đình? Lý do nào khiến bạn lập gia đình?  Lý do nào khiến bạn sống độc thân?  Ưu tiên cao nhất trong vài năm sắp tới của bạn là gì?  Sau đó, thì mục tiêu của bạn là gì?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vấn đề kế tiếp mà Sứ đồ Phao-lô trình bày trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì (7:25-40)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu chưa lập gia đình điều gì (7:26-28)? Đây là ý kiến của ông hay là ý Chúa (7:25)?  Việc lập gia đình có phải là một tội lỗi hay không (7:28a)? Vì sao Sứ đồ Phao-lô khuyên những người độc thân không nên lập gia đình (7:28b)?
  2. Lý do thứ nhất khiến Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên như vậy là gì (7:29-31)? Lý do thứ hai khiến Sứ đồ Phao-lô có lời khuyên như vậy là gì (7:32-34)? Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên này (7:35)?
  3. Trong trường hợp hai người đã đính hôn, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ nên làm gì (7:36-38)? Tại sao?
  4. Trong trường hợp hai người đã thành hôn, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ nên làm gì (7:39-40a)? Tại sao?   Sứ đồ Phao-lô sống độc thân và người kề cận bên Sứ đồ Phao-lô là ai (7:40b)?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ trách nhiệm với gia đình là lý do đã ngăn trở bạn trong sự hầu việc Chúa hay không? Nếu có, điều này xảy ra trong một thời gian ngắn, hay kéo dài? Bạn có nuối tiếc những tháng ngày còn tự do để hầu việc Chúa hay không?  Bạn có bao giờ nghĩ rằng trong giai đoạn hiện tại việc xây dựng gia đình của mình vững mạnh trong đức tin cũng là một cách hầu việc Chúa hay không?
  2. Có phải tất cả những người đã lập gia đình đều không thể hầu việc Chúa hay không? Tại Hội Thánh của bạn, có ai đã lập gia đình rồi mà vẫn tích cực lo công việc trong Hội Thánh?  Cuộc sống trong gia đình của họ như thế nào? Theo bạn, tại sao họ vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm trong gia đình và vẫn có thể tiếp tục hầu việc Chúa như vậy?
  3. Nếu bạn còn độc thân, bạn làm gì với cơ hội Chúa đang cho bạn để góp phần trong công việc Chúa?  Nếu bạn đã lập gia đình, bạn có thể làm gì để người phối ngẫu của bạn, hay chính bạn, có cơ hội góp phần hầu việc Chúa (7:33-34)?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top