Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 5:1-5

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 5:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi có một thân nhân làm những điều không tốt gây tổn thương cho gia đình, hay dòng họ, bạn cảm thấy thế nào? Điều gì đã đưa dẫn người đó đến hành động như vậy? Làm thế nào để chuyện không tốt đó không tiếp tục xảy ra cho những người khác?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có tình trạng đáng buồn nào đang xảy ra tại Hội Thánh Cô-rinh-tô (5:1a)? Tình trạng đó tệ hại như thế nào (5:1b)?  Kinh Thánh dạy gì về trường hợp này (Lê-vi Ký 18:6-8, 20:11)? Thái độ của các tín hữu trong Hội Thánh trước tội lỗi này thế nào (5:2a)?  Lẽ ra họ nên làm gì (5:2b)?
  2. Sứ đồ Phao-lô hướng dẫn Hội Thánh Cô-rinh-tô cần phải làm gì với những người phạm tội (5:5a)? Ma quỷ có thể làm gì trên thân thể của một người thuộc về Chúa, với sự cho phép của ai (Gióp 2:1-7)?  Và với mục đích gì (5:5b)? 
  3. Hội Thánh cần thực hiện biện pháp kỷ luật đó như thế nào (5:4)? Việc Hội Thánh họp lại luận tội một tín hữu như vậy có mâu thuẩn với điều mà Sứ đồ Phao-lô vừa dạy trong (4:3-5) hay không?  Tại sao? Đức Chúa Jesus dạy gì về vấn đề này (Ma-thi-ơ 18:15-17)?
  4. Riêng Sứ đồ Phao-lô ông đã bày tỏ thái độ của ông như thế nào về việc này (5:3)? Thái độ đó có liên hệ với sự hiện diện của ông tại Hội Thánh hay không?  Tại sao?  Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh thái độ của mình với những lời lẽ như thế nào (5:2, 5:5, 5:7; 5:13)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn là một tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, bạn sẽ giải thích như thế nào cho những người chưa tin Chúa về việc một vài tín hữu trong Hội Thánh phạm những tội lỗi nghiêm trọng như vậy? Nếu người đó bị kỷ luật về một tội lỗi của họ, bạn sẽ giải thích như thế nào cho những người chưa tin Chúa? Hội Thánh làm như vậy có thiếu tình yêu thương hay không (13:7)?  Tại sao (5:5)?
  2. Có một số người có trách nhiệm đã tránh né đối diện với một số vấn đề tế nhị trong Hội Thánh với lời giải thích rằng người đó không hiện diện nên không hiểu rõ và không thể có ý kiến về vấn đề này. Thái độ của Sứ đồ Phao-lô trong câu 5:3, nhắc chúng ta điều gì khi chúng ta đối diện với những tội lỗi đang lan truyền trong Hội Thánh, đã và đang gây tai hại cho Hội Thánh?
  3. Bạn có đau lòng khi trong Hội Thánh có những người sống theo những nếp sống cũ như khi chưa tin Chúa hay không? Bạn hay Hội Thánh của bạn có thái độ như thế nào với những người như vậy? Đức Chúa Jesus dạy gì về cách giải quyết trong hoàn cảnh này (Ma-thi-ơ 18:15-17)?  

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top