Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:14-21

Cùng Học Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 4:14-21

Cùng Học Kinh Thánh
I Cô-rinh-tô 4:14-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn giống cha hay mẹ của mình? Giống về hình dáng hay về tính tình? Bạn thích những điểm giống nhau nào?  Bạn không thích những điểm giống nhau nào với người đã sinh ra mình? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Mục đích của việc Sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là gì (4:14a)? Sứ đồ Phao-lô xem các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là ai (4:14b)?  Ông đã làm gì cho họ để có thể ông có thể nhận danh hiệu đó (4:15b)?  Vai trò này có gì đặc biệt hơn với vai trò của những người khác (4:15a)?    
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô điều gì (4:16)? Mối liên hệ trong (4:14b và 4:15b) liên quan thế nào với lời khuyên này? Bản thân Sứ đồ Phao-lô đã noi gương ai (11:1)? Như vậy lời khuyên của ông có đúng không? Lời khuyên đó đã được kèm theo với những hướng dẫn cụ thể nào (4:17)?
  3. Yếu tố nào khiến một số tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô ngạo mạn (4:18)? Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khuyến cáo nào (4:19a)?  Ông sẽ tìm hiểu những điều gì trong những người này (4:19b)?  Vì sao (4:20)? Sứ đồ Phao-lô đã cho những người gây rối loạn tại Hội Thánh Cô-rinh-tô sự chọn lựa nào (4:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn có thể đưa ra một lời khuyên cho con hoặc cháu của mình, bạn khuyên người đó nên giống bạn điều gì?  Tại sao? 
  2. Bạn đã hướng dẫn ai tin Chúa chưa?  Nếu có, những tân tín hữu thấy những phẩm chất nào của Chúa trong đời sống của bạn?  Nếu chưa, cuộc đời bạn có phản ảnh những đặc điểm của Chúa khiến những người chưa biết Chúa muốn đến với Ngài hay không?    
  3. Nếu Sứ đồ Phao-lô đến với nhóm học Kinh Thánh của bạn, ông sẽ đến với điều gì – với một cây roi hay với một tinh thần dịu dàng yêu thương vui thỏa?

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top