Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Mác 9:2-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Tết

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm

Kinh Thánh: Mác 9:2-8
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Chúa Hóa Hình
2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế. 4. Có Ê-li-gia và Mô-sê hiện ra với họ, và các vị ấy đàm đạo với Ðức Chúa Jesus.

5. Bấy giờ Phi-rơ cất tiếng và thưa với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.” 6. Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng.

February 9, 1997 ()

Bible Text: Mác 9:2-8 |

Series:

Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm
Kinh Thánh: Mác 9:2-8
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Chúa Hóa Hình

2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế. 4. Có Ê-li-gia và Mô-sê hiện ra với họ, và các vị ấy đàm đạo với Ðức Chúa Jesus.

5. Bấy giờ Phi-rơ cất tiếng và thưa với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.” 6. Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng.

Sermon Topics: ,

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top