Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Lu-ca 9:57-62 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới

Theo Chúa

57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.”

58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” 60. Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn phần ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”

61. Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”

62. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày và cứ quay nhìn đằng sau mà thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”

February 2, 2000 ()

Bible Text: Lu-ca 9:57-62 |

Series:

Theo Chúa

57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.”

58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”

59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” 60. Nhưng Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn phần ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.”

61. Một người khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.”

62. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày và cứ quay nhìn đằng sau mà thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.”

Sermon Topics:

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top