Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Nếp Sống Gia Đình

Nếp Sống Gia Đình

Nếp Sống Gia Đình

Bible Text: Phục Truyền 11:18-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa

Kinh Thánh: Phục Truyền 11:18-21
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

18. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt.

19. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy.

20. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21. hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.

March 30, 2003 ()

Bible Text: Phục Truyền 11:18-21 |

Series:

Kinh Thánh: Phục Truyền 11:18-21
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

18. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt.

19. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy.

20. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, 21. hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top