Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Đấng Em-ma-nu-ên

Đấng Em-ma-nu-ên

Đấng Em-ma-nu-ên

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh

Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Sự Tích Chúa Giáng Sinh

18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép chồng nàng là một người có tình nghĩa, và không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng. 20. Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, nầy, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng: 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

24. Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về 25. nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là JESUS.

 

December 3, 2000 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23

Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Sự Tích Chúa Giáng Sinh

18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép chồng nàng là một người có tình nghĩa, và không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng. 20. Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, nầy, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng: 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai; và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

24. Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về 25. nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là JESUS.

 

Sermon Topics: ,

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top