Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon » Điều Răn Thứ Bảy

Điều Răn Thứ Bảy

Điều Răn Thứ Bảy

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Mười Điều Răn

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mười Ðiều Răn
(Phục 5:1-33)
1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ:

3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.

4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời, hoặc vật gì dưới đất, hoặc vật gì trong nước dưới mặt đất. 5. Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba bốn đời, 6. nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.

7. Ngươi chớ dùng danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính, vì CHÚA sẽ không kể vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.

8. Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh. 9. Ngươi sẽ lao động và làm mọi việc của mình trong sáu ngày, 10. nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để tôn kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, hay ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi đều không được làm việc gì, 11. vì trong sáu ngày CHÚA đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng, nhưng đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Vậy CHÚA đã ban phước cho ngày Sa-bát và biệt riêng ngày ấy ra thánh.

12. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.

13. Ngươi chớ sát nhân.

14. Ngươi chớ ngoại tình.

15. Ngươi chớ trộm cắp.

16. Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.

17. Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.”

February 18, 1990 ()

Bible Text: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 |

Series:

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân

Mười Ðiều Răn
(Phục 5:1-33)

1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ:

3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác.

4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trời, hoặc vật gì dưới đất, hoặc vật gì trong nước dưới mặt đất. 5. Ngươi không được sấp mình xuống trước mặt chúng hay thờ lạy chúng, vì Ta, CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, là một Thần ghen tương. Do tội ghét bỏ Ta của ông bà cha mẹ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba bốn đời, 6. nhưng Ta sẽ bày tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta.

7. Ngươi chớ dùng danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, một cách bất kính, vì CHÚA sẽ không kể vô tội kẻ nào dùng danh Ngài một cách bất kính.

8. Hãy nhớ ngày Sa-bát mà biệt riêng ngày ấy ra thánh. 9. Ngươi sẽ lao động và làm mọi việc của mình trong sáu ngày, 10. nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát để tôn kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, hay ngoại kiều cư ngụ trong thành ngươi đều không được làm việc gì, 11. vì trong sáu ngày CHÚA đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong chúng, nhưng đến ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Vậy CHÚA đã ban phước cho ngày Sa-bát và biệt riêng ngày ấy ra thánh.

12. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên đất mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, ban cho ngươi.

13. Ngươi chớ sát nhân.

14. Ngươi chớ ngoại tình.

15. Ngươi chớ trộm cắp.

16. Ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi.

17. Ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi; ngươi chớ tham muốn vợ của người lân cận ngươi, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất cứ vật chi thuộc về người lân cận ngươi.”

Sermon Topics:

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top